Nedelja, 15. 3. 2020

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K 

o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih 

1. člen

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:

 • vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • osnovnih šolah s prilagojenim programom,
 • glasbenih šolah,
 • zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • srednjih šolah,
 • višjih strokovnih šolah,
 • domovih za učence,
 • dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
 • organizacijah za izobraževanje odraslih,
 • študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
 • univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. člen

Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20).

4. člen

Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št.
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-3330-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša, predsednik

__________________________________________________________________________________________________

Petek, 13. 3. 2020

Spoštovani!

Ne glede na izredne razmere življenje teče naprej. Prav nič ga ne more ustaviti. Lahko ga ogrožajo različni dejavniki, zahtevajo svoj davek, uničiti pa ga ne morejo.

V tem trenutku je pomembno, da bo ta davek, ko nas ogroža koronavirus, čim manjši. K temu lahko veliko prispevamo sami. Strokovnjaki že sedaj navajajo, da je eden od razlogov za tako drastično naraščanje števila okuženih nepremišljenost posameznikov, morda nediscipliniranost in neodgovorno obnašanje.

Ukrepi za zaščito pred širjenjem koronavirusa so jasni. Zagrožene so tudi kazni v primeru kršenja uredbe, ki poziva starše, da dosledno upoštevajo ukrep o prepovedi druženja in združevanja šolarjev, ki v naslednjih dneh ne bodo v šoli. Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih je potrebno dosledno upoštevati ukrepe. Občutek, da imajo učenci zaradi zaprtja šole počitnice, je nevaren in varljiv. Nimamo počitnic, ampak izredno stanje. Pred nami je zelo zahtevna učna ura. Učili se bomo poslušnosti in ubogljivosti. Starši bodite dober zgled otrokom in se navodil dosledno držite najprej sami. Kljub vsem liberalnim pogledom na vzgojo je ena od vzgojnih nalog in dolžnosti staršev tudi nadzor nad svojimi otroki. Tudi učinkovitost glede tega je sedaj na preizkušnji.

Šola in vrtec bosta do 29. 3. 2020 oziroma do preklica ukrepa zaprta. Vlada je predvidela tudi izjeme za varstvo otrok staršev, ki morajo v službo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja. Te izjeme mora starš dokazati s potrdilom. Za odločanje o tem, kdo je upravičen do takega varstva, določijo občina, CZ in ravnatelj. Zato spremljajte tudi spletne strani občine, kjer bo objavljeno, na kakšen način in pod katerimi pogoji bo poskrbljeno za varstvo v Občini Renče – Vogrsko. Ker je pred nami vikend, me v res nujnih primerih pokličite na telefonsko številko 041 462 681.

Učitelji so danes dobili nalogo, da pripravijo prilagojene dejavnosti za pouk na daljavo, ki jih bomo lehko izvajali. Objavljali jih bomo na spletni strani šole. Za pripravo in postavitev na spletno stran potrebujemo nekaj dni, zato redno spremljate obvestila. Navodila za delo bomo posredovali v naslednjih dneh. Spremljajte tudi informacije in navodila, ki jih uradni organi in institucije objavljajo v medijih.

Učenci, ne bodite lahkomiselni. Predvsem devetošolci, letos se poslavljate od nas. Kako se bomo poslovili, je odvisno od vaše zrelosti in odgovornosti. Zato nobenega skupnega »žuriranja« ali druženja. Pa tudi neresnosti na spletu ne počnite. Ker boste imeli dovolj časa, skupaj s starši naredite urnike in spisek delovnih obveznosti, ki jih boste opravljali v pomoč staršem.

Srečno!

Bogomir Furlan, ravnatelj

__________________________________________________________________________________________________

Četrtek, 12. 3. 2020

Spoštovani!

Okrog nas se širijo vse mogoče in nemogoče informacije uradne in neuradne. Ker so si nekatere med seboj nasprotujoče, sledimo le uradnim obvestilom:

 • od  ponedeljka, 16. 3. 2020,  do preklica,  bodo zaprte vse šole in vrtci.

Ta ukrep je bil uveden za zajezitev skokovitega naraščanja okužb s koronavirusom.

Naša šola in vrtec bosta v petek, 13. 3. 2020, v skladu z načrtom o preprečevanju nalezljivih bolezni, delovala po prilagojenem programu. Otrokom, ki bodo prišli v šolo in vrtec, bomo zagotovili vse potrebno.

V Renčah bo odprt vhod v vrtec in šolo samo s parkirišča za šolo. Vhod v vrtec in vhod s ceste bosta zaprta.

Starši ne vstopate v šolo! Otroka oddate dežurnemu strokovnemu delavcu pred vhodom v šolo.

Tudi popoldan, ko pridete po otroka, vas bo na vhodu pričakal strokovni delavec, ki bo šel po otroka v skupino ali učilnico. Prosimo vas, da v šolo ne vstopate.

V Bukovici bo vrtec deloval samo v prostorih vrtca. Starši pripeljete otroka do vrat vrtca, kjer ga bo prevzela vzgojiteljica. Enako velja za POŠ Bukovica. Otroka pripeljete do vrat in ne vstopate v šolo.

Če bomo pri katerem od otrok zaznali povišano temperaturo, ga bomo namestili v prostor pri knjižnici v Renčah, v Bukovici pa v knjižnico in vas obvestili, da ga pridete iskat v najkrajšem možnem času.

Če je možno, sledite tudi priporočilu, da lahko v petek, 13. 3. 2020,  otroci in učenci ostanejo doma.

Situacija je resna, a ko bo mimo, bomo nanjo gledali s čisto drugačnimi očmi.

Naj gre to čimprej mimo, da bomo v pomlad zadihali s polnimi pljuči.

Informacije bomo po potrebi sproti dopolnjevali. Več o virusu in ukrepih na nacionalni ravni si lahko preberete na strani, ki jo redno posodablja Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, ki ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na njihovi spletni strani najdete aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja.

Bogomir Furlan, ravnatelj

Dostopnost