Informacije o zavodu

Naziv zavoda

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Trg 31
5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
fax: 05 39 858 19

Odgovorna uradna oseba

Teja Živec Kavčič,
profesorica defektologije
tel.: 05 39 858 03
ravnatelj@os-rence.si

Enote zavoda

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
oslbbr@os-rence.si

Podružnična osnovna šola Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 05
pos-bukovica@os-rence.si

Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 04
vrtec-rence@guest.arnes.si

Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 04
vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si

Organi zavoda

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek: Domen Petelin

Delovno mesto: pravni svetovalec

Elektronski naslov: info@kurikulum.si

Telefon: 068 176 177

Opombe: Gre za zunanjo pooblaščeno osebo, Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d. o. o.

Programski dokumenti

Svet zavoda

SVET ZAVODA sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

Svet zavoda sestavljajo:

 • pet predstavnikov delavcev zavoda, ki so jih izvolili delavci zavoda na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika POŠ Bukovica, Vrtec Bukovica, Vrtec Renče, upravno-administrativni oz. tehnični delavci in strokovni delavci matične šole Renče: MARKO JURETIČ, TEJA TUREL, NIKA BAŠA, MOJCA ČRNOLOGAR MERLJAK in ELENA KNEZ;
 • trije predstavniki ustanovitelja, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Renče – Vogrsko: VESNA PAHOR, ANKA SOŠNJA PREGELJ in ROK CUDER;
 • trije predstavniki staršev, ki jih je izvolil svet staršev izmed svojih članov: JURE LEBAN, SORAJA ZORN in ROBERT AMBROŽ.

PredsedniK Sveta zavoda je strokovni delavec zavoda MARKO JURETIČ. Namestnica predsednika Sveta zavoda je SORAJA ZORN.

Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.

Svet staršev

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v zavodu.

Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet zavoda in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Predsednik Sveta staršev je Robert Ambrož.
Namestnik predsednika je Luka Merljak.

 

Šolski sklad

Svet zavoda je ustanovil ŠOLSKI SKLAD za:

 • spodbujanje in izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, katerih nosilci so učenci in otroci zavoda,
 • pomoč nadarjenim učencem na posameznih področjih,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki ter druga oprema za izvajanje dejavnosti, avdio-video oprema, informacijsko-komunikacijska oprema),
 • finančna pomoč pri izvedbi in udeležbi na tekmovanjih,
 • financiranje preventivnega dela z učenci, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne, umetniške in športne dejavnosti učencev,
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, kulturne predstave, okrogle mize, delavnice,…), z namenom, da bi le-te bile dostopne čim večjemu številu učencev in otrok,
 • financiranje udeležbe otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti,
 • zagotavljanje sredstev za zviševanje standarda pouka.

 

Šolski sklad upravlja Upravni odbor Šolskega sklada, ki ga sestavljajo:

 • trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda,
 • štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev izmed staršev učencev zavoda.

Člani UO Šolskega sklada so:

 

Predstavniki zavoda:

 • Katja Černe, predstavnica strokovnih delavcev OŠ Renče,
 • Nika Kodrič, predstavnica strokovnih delavcev POŠ Bukovica,
 • Mojca Kobal, predstavnica strokovnih delavcev vrtca.

 

Predstavniki staršev:

 • Peter Gorjan
 • Andrej Štirn
 • Luka Merljak
 • Lara Rusjan.

 

Predsednik Upravnega odbora sklada je Peter Gorjan.

Namestnica predsednika Upravnega odbora sklada je Nika Kodrič.

Stopite v stik z nami

4 + 7 =

Sedež šole
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
oslbbr@os-rence.si
POŠ Bukovica
Podružnična osnovna šola Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 05
pos-bukovica@os-rence.si
Vrtec Renče/Bukovica
Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 04
vrtec-rence@guest.arnes.si

Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 04
vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si

OŠ Renče

POŠ Bukovica

Dostopnost