V odredbi, ki je objavljena v Uradnem listu Št. 12 / 28. 1. 2021 in v okrožnici ministrstva za šolstvo, so zapisani novi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Ukrepi določajo, da bodo v črnih regijah, kamor spada naša, Goriška regija, vrtci delovali še naprej v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja le nujno varstvo. Vzgojno-izobraževalno delo za vse učence osnovnih šol ter glasbenih šol pa bo potekalo na daljavo.

Odredba uvaja tudi novost, to je nujno varstvo v šolah za učence prvega triletja, in sicer za “tiste učenke oziroma učence, katerih oba starša ali starš samohranilec je zaposlen v sektorjih kritične infrastrukture, ki jih navaja zakon o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski ali
policiji”. Zaposlitev se bo glede na navedbo v okrožnici ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca.

Starši otrok, ki varstva v vrtcih ne bodo potrebovali, bodo za ta čas oproščeni plačila vrtca.

Razredniki prvega triletja (so) bodo naredili poizvedbo, kateri učenci 1., 2. in 3. razreda potrebujejo nujno varstvo. Spisek potrebujemo že v petek, 29. 1. 2021, ker le tako lahko pravočasno organiziramo vse potrebno za izvajanje nujnega varstva. Nujno varstvo bomo izvajali v šoli v Renčah. Učenci, ki potrebujejo nujno varstvo, bodo v šoli dobili tudi malico in kosilo, če boste starši prej to naročili.


Ravnatelj
Bogomir Furlan


Odlok o spremembi odloka:

»Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in
175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja


Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

1. člen

V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21) se črta 5. člen.

KONČNA DOLOČBA
2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. Ljubljana, dne 29. januarja 2021
EVA 2021-3330-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik


Dostopnost