Na klik “Prijava učenca na šolsko prehrano za šolsko leto 2018/2019” je obrazec za prijavo na šolsko prehrano v šolskem letu 2018/2019. Prosimo, da prijavo izpolnite in jo oddate v glavno pisarno zavoda do 30. 6. 2018.

Cene obrokov so za:

  • šolsko malico 0,80 EUR,
  • kosilo za učence od 1. do 5. razreda 2,39 EUR,
  • kosilo za učence od 6. do 9. razreda 2,61 EUR in
  • popoldansko malico 0,47 EUR.

Učenec prevzame kosilo z elektronskim ključkom. Učenci, ki ključek že imajo, bodo istega uporabljali v naslednjem šolskem letu, prvošolci dobijo novega brezplačno. V primeru, da učenec ključek izgubi, naroči novega v glavni pisarni.
Cena nadomestnega elektronskega ključka je 5 EUR.

Neprevzete in neodjavljene obroke starši plačate.

Račune lahko  poravnava tudi banka iz vašega TRR.  Če želite pristopiti k takemu načinu poravnave vaših obveznosti do šole, se zglasite na šoli, kjer boste podpisali soglasje za direktno obremenitev vašega računa.  Staršem, ki želijo, lahko izstavljamo tudi e-račune.

Opozarjamo vas na 25. člen Pravil šolske prehrane, ki določa ukrepe zaradi neplačevanja prehrane. Svet zavoda je odločil, da v primeru, ko starši ne poravnate računa za šolsko prehrano dva meseca, učenca avtomatično odjavimo od kosila in popoldanske malice, če je nanjo  naročen.

Pravila šolske prehrane so objavljena na spletni povezavi:  http://www.os-rence.si/, v tiskani obliki jih lahko dobite v glavni pisarni zavoda.

 

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov.

 

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V primeru, da je v družini prisotna še brezposelnost staršev, daljša bolezen ali drugi socialni problemi, lahko starši oddate vlogo za socialno pomoč na Šolski sklad. Vlogo si lahko natisnete s spletne strani zavoda ali pa jo dobite v svetovalni službi ali glavni pisarni zavoda.

Bogomir Furlan
RAVNATELJ

Dostopnost