Spoštovani starši.

Na podlagi odloka vlade z dne 8. 4. 2021 vrtec ponovno odpira vrata za vse otroke. Ker virus še vedno kroži med nami, je nujno dosledno upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Predvideni so ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID 19, ki jih poznamo že iz časa pred 1. 4. 2021.

Za preprečevanje prenosa okužbe je obvezno upoštevati navodila in priporočila NIJZ.

 1. V vrtec lahko prihajajo le zdravi otroci.
 2. V Renčah se uporablja  le vrtčevski vhod pri otroškem igrišču.
 3. Vhodna vrata vrtca morajo biti zaklenjena.
 4. Otroka v vrtec lahko pripelje in pride iskat le zdrava oseba. Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 5. Otroka na vhodnih vratih  sprejema strokovna delavka vrtca, ki pospremi otroka do njegove igralnice. Če na vratih ni strokovne delavke, oseba, ki pripelje otroka pozvoni in počaka, da pride ena od delavk vrtca. Enako velja pri odhajanju iz vrtca domov.
 6. V vrtec starši ne vstopajo. Če je nujno vstopajo le po predhodni najavi, z masko in obveznim razkuževanjem rok.
 7. Obvezno je upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2 m. Kjer ni možno zagotoviti minimalne medsebojne razdalje, je tudi na prostem obvezna uporaba mask.
 8. Otroci naj v vrtec ne prinašajo nobenih predmetov (če ima otrok še vedno ”ninico” in/ali dudo, bo le-ta shranjena za čas spanja na posebnem mestu za posameznega otroka).
 9. Gibanje po hodnikih je po desni strani.
 10. Če vreme dopušča naj se dejavnosti izvajajo zunaj.
 11. Poleg delavcev in otrok v prostore šole in vrtca vstopajo le vabljene in najavljene zdrave osebe, ter člani organov pomembnih za delovanje šole .
 12. Informacije starši prejemajo in izmenjujejo preko elektronske pošte, preko spletne strani šole, programa e- Asistent, preko telefona in kjer je možno preko videokonferenc. Roditeljski sestanki in pogovorne ure v živo so odsvetovane.
 13. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih v programu e- Asistent ali preko seznamov.
 14. Delavka ki odklene vrata popiše obiskovalca, kar se vodi v seznamu.
 15. O potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju vrtca na podlagi navodil NIJZ, ravnatelj seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 16. Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih o tem obvesti ravnatelja ali pomočnico ravnatelja. Ravnatelj se o nadaljnjih ukrepih posvetuje z epidemiologom območne enote NIJZ. Vsako potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 17. Pogovori in sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo, po telefonu ali prek računalniških tehnologij z video povezavo. Kadar bodo v živo, je obvezno upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporaba mask in navodila NIJZ.
 18. Roditeljski sestanki naj se izvajajo na prostem, če vreme to dopušča, ali na daljavo. Če ni možno drugače se izvedejo v prostoru, ki omogoča upoštevanje varnostne razdalje in vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. V tem primeru mora eden od delavcev vrtca sprejemati starše na vhodu, poskrbeti, da si razkužijo roke, dobijo masko, če nimajo svoje in jih usmerjati v prostor, kjer bo roditeljski sestanek. Vzgojitelj, ki organizira sestanek mora imeti natančen seznam prisotnih in obvestiti ravnatelja, da se bo izvajal roditeljski sestanek v šoli.
 19. Otroci se bodo veliko zadrževali zunaj, zato naj bodo primerno oblečeni in obuti.

PROTOKOL OB UVAJANJU OTROKA V VRTEC

NAVODILA ZA STARŠE

Poleg naštetih ukrepov ob uvajanju otroka v vrtec veljajo za starše še naslednji ukrepi:

 • V vrtec naj prihajajo le zdravi starši.
 • V primeru, da zboli otrok ali kdo od družinskih članov, naj starši obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec!
 • Otroka v vrtec lahko pripelje in pride iskat le zdrava oseba. Priporočamo uvajanje z istim staršem. Prisotnost staršev bo časovno omejena na eno uro. Narejen bo urnik za vsakega otroka.
 • V prostorih vrtca starši obvezno uporabljate obrazno masko. 
 • Prvi dan uvajanja otroka v vrtec podpišete Izjavo staršev ob uvajanju otroka v vrtec, ki jo boste prejeli v vrtcu. S seboj pa prinesete izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec.
 • Starši s seboj prinesete copate v katere se preobujete in si pred vstopom v igralnico razkužite roke, ter upoštevate vsa navodila NIJZ, še posebej glede higiene.
 • Obvezno je upoštevanje medsebojne razdalje in zadrževanje le v bližini svojega otroka.

Ravnatelj,
Bogomir Furlan

Dostopnost