Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče je na 4. izredni seji, dne 25. 4. 2022, sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21); v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo po zaključenem postopku. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, ter potrdila iz kazenske evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter izjavo, s katero dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja,

pošljejo do vključno 27. maja 2022 v zaprti ovojnici na naslov:

Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Nepravočasne in nepopolne prijave bodo zavržene.

Dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

Dostopnost